May 29, 2024
News Ticker

Primăria Târgoviște! Anunț privind vânzarea bunurilor imobile / ansamblul de bunuri imobile!

SERVICIUL URMARIREA SI EXECUTAREA SILITA A OBLIGATIILOR FISCALE

Codul de identificare fiscală: 4279944                              Nr. _______/___________

Dosar de executare 3299/18.10.2017

ANEXA Nr. 36

 

 

 

ANUNT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR IMOBILE/ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

Anul 2021  luna 09 ziua 20

 

 

In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 10, luna noiembrie, anul 2021,  ora 11.00, in localitatea Targoviste, str. Revolutiei, nr . 1-3, „sala Multifunctionala”, subsol, se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului AGENTIA PRO CASA S.R.L.2, cu domiciliul fiscal/sediul în România, judeţul Dambovita, municipiul Targoviste, b-dul  I.C. Bratianu, nr. 30, bl. A2, sc. C, ap. 1, C.U.I. 15568247, , prima licitatie:

 1. a) teren extravilan categoria de folosinta arabil: in suprafata de 2440 mp, identificat prin nr. cadastral 8847, inscris in Cartea funciara nr. 76868 a Municipiul Targoviste, situat în localitatea Targoviste – cartier Priseaca, tarla 42, parcela 609/13, deţinut în baza5) Contractului de Vanzare – Cumparare autentificat sub nr. 5732/08.10.2007, pret de evaluare/de pornire al licitatiei3 500 lei (exclusiv TVA*), grevate de urmatoarele drepturi reale si privilegii, dupa caz:

 

Creditori 4 Sarcini 5
ECOSOFT SRL 614 744.14 lei

 

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

 1. oferta de cumparare;
 2. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua in contul IBAN RO26TREZ2715006XXX000248, deschis la Trezoreria Targoviste, beneficiar MUNICIPIULTARGOVISTE, Revolutiei, nr. 1-3, Codul de identificare fiscală: 42799448;
 3. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
 4. pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;
 5. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
 6. pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;
 7. pentru persoanele fizice straine, copie dupa actul de identitate/pasaport;
 8. h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana  interpusa cu debitorul.

 

 

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea.

Alte informatii de interes pentru cumparator:

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru din b-dul Unirii nr. 24-26, la numarul de telefon 0735 505 311 sau e-mail executare_obligatii_fiscale@pmtgv.ro.

 

 

 

 

 

 

Conducatorul organului de executare,

PRIMAR

                                                    Jr. Daniel Cristian STAN

 

 

STABILIREA CRITERIILOR DE EVALUARE SI DE DEPARTAJARE A OFERTELOR, IN CAZUL IN CARE EXISTA MAI MULTI PARTICIPANTI CARE OFERA ACELASI PRET:

 

 

Comisia de licitatie pentru valorificarea bunului: teren extravilan categoria de folosinta arabil: in suprafata de 2440 mp, identificat prin nr. cadastral 8847, inscris in Cartea funciara nr. 76868 a Municipiul Targoviste, situat în localitatea Targoviste – cartier Priseaca, tarla 42, parcela 609/13, deţinut în baza5) Contractului de Vanzare – Cumparare autentificat sub nr. 5732/08.10.2007, in vederea desfasurarii in bune conditii a licitatiei, va urmari respectarea criteriilor de evaluare si de departajare a ofertelor, in cazul in care exista mai multi participanti care ofera acelasi pret, astfel:

In baza prevederilor art. 250 si art. 251 din legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele:

Ofertantii se pot prezenta la licitatie, direct sau prin mandatari care dovedesc mandatul prin procura speciala in forma autentica.

Debitorul nu poate participa, in nume propriu si nici prin interpusi, la niciuna dintre modalitatile de valorificare a bunurilor sechestrate prevazute.

Pretul de pornire a licitatiei este pretul de evaluare al bunului, respectiv 22.500 lei sau in cazul in care sunt mai multi participanti, cel mai mare pret din ofertele de cumparare scrise, daca acesta este superior pretului de pornire a licitatiei.

Pentru eficienta procedurii, comisia a stabilit un pas de licitatie de 5% din pretul de incepere a licitatiei.

In cazul in care sunt mai multi participanti, pasul de licitatie de 5%, se aplica la cel mai mare pret din ofertele de cumparare scrise, daca acesta este superior pretului de pornire a licitatiei.

Comisia de licitatie va oferi spre vanzare bunurile, prin trei strigari succesive in care se pot face optiuni si supralicitari, conform pasului de licitare, fata de pretul cel mai mare din ofertele de cumparare scrise, daca acesta este superior pretului de pornire a licitatiei, sau, in lipsa unei asemenea oferte, chiar fata de acest pret.

Bunul se adjudeca celui care, dupa trei strigari succesive, ofera pretul cel mai mare fie fata de pretul de pornire, fie fata de pretul de incepere a licitatiei, dupa caz.

Daca se prezinta un sigur ofertant care ofera cel putin pretul de pornire, acesta este declarat adjudecatar.

In cazul in care, dupa aplicarea procedurii prin strigare, exista mai multi participanti la licitatie care ofera acelasi pret, adjudecatarul se va stabili, strict dupa urmatoarele criterii si in aceasta ordine:

 • A avut o oferta scrisa mai mare;
 • Sa prezinte o noua oferta scrisa, in plic, in cadrul aceleeasi sesiuni de licitatie;
 • Plata pretului de adjudecare achitata in intregime, in termenul legal, sa primeze platii pretului in rate.

 

 

 

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea.

Alte informatii de interes pentru cumparator:

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru din b-dul Unirii nr. 24-26, la numarul de telefon 0735 505 311 sau e-mail executare_obligatii_fiscale@pmtgv.ro.

 

 

 

Conducatorul organului de executare,

PRIMAR

 

 1. Daniel Cristian STAN

 

 

 

 

 

Sef Serviciu urmărirea si

executarea silita a obligațiilor fiscale

 

 1. Loredana IONESCU

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1