February 22, 2024
News Ticker

Alesii USR PLUS Târgoviște! Vezi ce s-a votat în Extraordinara Consiliului Local Municipal

PROCES VERBAL încheiat în urma şedinţei ordinare  a Consiliului Local Municipal Târgovişte din data de 23.04.2021

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziţia nr. 1060 din data de 16.04.2021.

Având în vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi HG nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, şedinţa de astăzi se desfăşoară în conformitate cu prevederile HCL nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte.

La începutul şedinţei ordinare s-a făcut prezenţa nominală a consilierilor locali, constatându-se că sunt prezenţi 19 consilieri locali, din totalul de 20 de consilieri locali în funcţie, absent fiind dl. Tudora Andrei-Eduard.

Dl. jr. Chiru-Cătălin Cristea, Secretarul General al Municipiului Târgovişte, declară: Se constată că sunt îndeplinite condiţiile de cvorum pentru ca şedinţa să fie statutară conform legii, drept care şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfăşura lucrările – în conformitate cu prevederile Codului Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. Rădulescu Cătălin, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna aprilie 2021.

Dl. Primar anunţă retragerea de pe ordinea de zi a punctului 4 – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte, Judeţ Dâmboviţa”- SMIS 134109 şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie şi suplimentarea ordinii de zi cu un punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire Creşa Spiriduş, Târgovişte, strada George Cair”- SMIS 139903 şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie. În ceea ce priveşte retragerea proiectului nr. 4 de pe ordinea de zi, dl. primar face precizarea că municipiul Târgovişte avea prevăzută o contribuţie foarte mare şi se intenţionează să se solicite o modificare a strategiei pe ceea ce înseamnă Grupul de Acţiune Locală „Târgoviştea Egalităţii de Şanse” şi realocarea unor sume, cel puţin 600.000 euro care erau pe planul de afaceri, către zona de POR, către aceste lucrări de construire locuinţe sociale, astfel ca sumele considerate neeligibile să se diminueze semnificativ, cel puţin pe acest obiectiv de investitii.

 

Se supune la vot ordinea de zi cu modificările susmenţionate. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”.

Se supune la vot procesul verbal din data de 31.03.2021. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”.

Se supune la vot procesul verbal din data de 06.04.2021. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2021

Dna. Silviana Marin, directorul Direcţiei Economice, prezintă materialul. Dl. Bozieru precizează că în şedinţele de comisii dna. director a afirmat că T.V.A-ul pentru echilibrarea bugetului local a fost 0 anul trecut, dar pe site-ul Primăriei la execuţia bugetară la 31.12.2020 – secţiunea „Venituri” suma alăcată din T.V.A pentru echilibrarea bugetului a fost de 18.749.000 lei. Dna. director precizează că anul trecut au existat rectificări bugetare în baza unor ordonanţe de urgenţă pentru a se plăti contribuţiile datorate la bugetul de stat -compensări, dar nu au fost sume destinate echilibrării bugetului local. Dl. Primar precizează că sumele menţionate au avut o destinaţie specială şi nu puteau fi utilizate pentru echilibrarea bugetară.

Dl. Bozieru mai precizează că în anii trecuţi în corpul Hotărârii Consiliului Local exista un articol prin care era aprobat bugetul instituţiilor subordonate. Dl. Secretar menţionează că hotărârile sunt identice cu excepţia unui articol referitor la sprijinele financiare, care se regăsesc în anexa 5.

Dl. Bozieru doreste ca dna. director să îi comunice dacă a fost constituit fondul de rezervă de 5%, aşa cum este prevăzut în lege. Dna. Marin menţionează că în Legea 273/2006 privinf finanţele publice se precizează că „se poate constitui” acest fond de rezervă şi că, dacă bugetul va permite, se va constitui pe parcursul anului.

Dl. Tică doreşte lămuriri asupra capitolui bugetar „Învăţământ”. Dânsul mentionează că:

– la capitolul „Alte cheltuieli” este prevăzută suma de 3967 mii lei, sumă destinată burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar, dar conform Legii bugetului de stat această sumă este transmisă unităţilor administrativ-teritoriale pentru plata burselor;

– tot în legea bugetului de stat se prevede ca unităţile administrative-teritoriale să aloce şi sume din bugetul propriu pentru plata burselor.

A vând în vedere cele expuse anterior dl. Tică doreşte să ştie de ce nu au fost alocate sumele prevăzute de lege din bugetul propriu. Dna. director menţionează că sumele alocate de la bugetul de stat ajung până în luna noiembrie, aproximativ, urmând ca diferenţa să fie suportată din bugetul propriu. Dl. Primar menţionează că suma de 3967 mii lei este utilizată exclusiv pentru plata burselor şi că diferenţa va fi alocată din bugetul propriu în urma rectificărilor bugetare.

 

Dl. Primar precizează că la acest moment 30% dintre posturile din Aparatul de Specialitate al Primarului sunt neocupate, la nivelul administraţiei locale fiind aproximativ 100 de posturi, ceea ce presupune o economie la buget.

 

Dl. Mărgărit doreşte să ştie de ce se acordă 1 milion lei pentru realizarea noului cimitir, atâta timp cât există dificultăţi financiare, iar la capitolul ,,Cultură” se alocă 60.000 lei pentru finanţarea unei singure reviste literare, fără a fi sprijinite şi celelalte reviste literare existente în municipiul Târgovişte la acest moment, motiv pentru care propune să se organizeze o sesiune de proiecte la care să participe toţi cei interesaţi. Dl. Primar pecizează că va exista şi o sesiune de finanţări nerambursabile şi îi solicită dlui. Mărgărit să formuleze un amendament. Dl. Mărgărit propune ca suma destinată revistei „Litere” să fie de 30.000 lei, restul de 30.000 lei să fie alocaţi finanţărilor nerambursabile. Se supune la vot amendamentul. Se aprobă cu: 18 voturi „pentru” şi o abţinere – Bozieru Cosmin.

 

Dl. Bozieru precizează că veniturile proprii au crescut anul trecut, ca şi taxele şi impozitele, dar bugetele alocate instituţiilor subordonate nu permit plata salariilor până la finalul anului. Dl. Primar menţionează că această situaţie se datorează mai multor factori: în primul rând – pierderea sumelor din T.V.A – aproximativ 40 milioane lei (în minus), în al doilea rând – lipsa unui sprijin de aproximativ un an şi jumătate, existând şi o rectificare bugetară negativă – 223 mii lei, în al treile rând cofinanţările pe proiectele europene. În urma rectificărilor bugetare se vor aloca sume pentru cheltuielile de personal şi pentru cele de finanţare. Dl. Primar menţionează că serviciul datoriei publice locale este de 3,87%, cea mai mica datorie publică a unui municipiu reşedinţă de judeţ. De asemenea menţionează că este o situaţie financiară dificilă, dar nu există alocări financiare nejustificate.

 

Se supune la vot amendamentul dlui. Mărgărit: să nu mai fie alocată, anul acesta, suma de 1 milion lei noului cimitirul, ci pentru echilibrarea bugetului. Se respinge cu 2 voturi „pentru”: Calomfirescu Marius şi Mărgărit Dan-Iulian, 6 abţineri: Bozieru Cosmin-Petruţ, Şăulean David, Tică Dan-Alexandru, Ilie Virgiliu, Cotinescu Ilie Aurelian şi Ştefan Loredana-Mariana şi 11 voturi împotrivă: Boboacă-Mihăescu Doina, Bugyi Alexandru, Cozma Constantin, Cucui Ion, Erich Agnes-Terezia, Gheorghe Ana-Maria, Ilie Monica Cezarina, Istrate Gabriela, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, si, Sălisteanu Ioan Corneliu.

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul aprobat – referitor la Revista „Litere”. Se aprobă cu 11 voturi „pentru”: Boboacă-Mihăescu Doina, Bugyi Alexandru, Cozma Constantin, Cucui Ion, Erich Agnes-Terezia, Gheorghe Ana-Maria, Ilie Monica Cezarina, Istrate Gabriela, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin şi Sălişteanu Ioan Corneliu şi 8 abţineri: Bozieru Cosmin-Petruţ, Calomfirescu Marius, Cotinescu Ilie Aurelian, Ilie Virgiliu, Mărgărit Dan-Iulian, Şăulean David, Ştefan Loredana-Mariana şi Tică Dan-Alexandru, proiectul devenind HCL nr. 124.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14″, Târgovişte, jud. Dâmboviţa

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau intervenţii şi nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 125.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 268/28.07.2017 privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru obiectivul de investiţii „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare şi Echipare Creşa nr. 14″ Târgovişte, jud. Dâmboviţa

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii , , si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 126.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte, Judeţ Dâmboviţa”- SMIS 134109 şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie..

RETRAS

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creare/modernizare

locuri de joacă pentru copii şi spaţii verzi în Municipiul Târgovişte” -SMIS 134205 şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii , , si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 127.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare şi modernizare străzi ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor şi Luceafărului” – SMIS 137253 şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii , , si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 128.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Realizare şi dotare Grădiniţa cu program prelungit – strada General I. E. Florescu din Municipiul Târgovişte” – SMIS 137254 şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat În urma etapei de evaluare si selectie.

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii ‘ ‘ si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 129.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Înfiinţare şi dotare creşă – strada G-ral I.E. Florescu, nr. 8 A din Municipiul Târgovişte” -SMIS 134196 şi a cheltuielilor aferente, În conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat În urma etapei de evaluare şi selecţie

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 130.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local al Municipiului Târgovişte, cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru realizarea În comun a investiţiei „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” – lotul 1

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 131.

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli (execuţie bugetară) pentru anul 2020 al societăţii ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte.

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 132.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2020 ale societăţii ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 133.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte În Adunarea Generală a Asociaţilor la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 134.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 135.

 

 1. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislaţia specifică privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la Societatea Municipal Construct S.A.

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 136.

 

15.l. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire locuinţă P+M şi împrejmuire teren”, str. Crizantemei, nr. 21, Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţaconformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie..

RETRAS

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creare/modernizare

locuri de joacă pentru copii şi spaţii verzi în Municipiul Târgovişte” -SMIS 134205 şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii , , si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 127.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare şi modernizare străzi ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor şi Luceafărului” – SMIS 137253 şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii , , si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 128.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Realizare şi dotare Grădiniţa cu program prelungit – strada General I. E. Florescu din Municipiul Târgovişte” – SMIS 137254 şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat În urma etapei de evaluare si selectie.

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii ‘ ‘ si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 129.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Înfiinţare şi dotare creşă – strada G-ral I.E. Florescu, nr. 8 A din Municipiul Târgovişte” -SMIS 134196 şi a cheltuielilor aferente, În conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat În urma etapei de evaluare şi selecţie

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 130.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local al Municipiului Târgovişte, cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru realizarea În comun a investiţiei „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” – lotul 1

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 131.

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli (execuţie bugetară) pentru anul 2020 al societăţii ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte.

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 132.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2020 ale societăţii ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 133.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte În Adunarea Generală a Asociaţilor la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 134.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 135.

 

 1. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislaţia specifică privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la Societatea Municipal Construct S.A.

Se constată că nu sunt luări de cuvânt sau interventii si nici solicitări de informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în cadrul comisiilor de specialitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ,,pentru”, proiectul devenind HCL nr. 136.

 

15.l. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire locuinţă P+M şi împrejmuire teren”, str. Crizantemei, nr. 21, Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1