May 30, 2023
News Ticker

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență! Pucioasa intră în carantină!

Din cauza incidenței mari cumulate în ultimele 14 zile, de peste 6 la mia de locuitori, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a hotărât carantinarea orașului Pucioasa. Măsura va intra în vigoare începând cu data de 7 aprilie ora 12.00 pentru o perioada de 14 zile, până în data de 21 aprilie, ora 12.00.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 96/05.04.2021

privind propunerea instituirii măsurii de carantină zonală pentru orașul Pucioasa, județul Dâmbovița

 

Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmbovița,

Având în vedere:

 • Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
 • Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

– prevederile H.G. nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată prin H.G. nr. 348/25.03.2021;

 • Adresa nr. 7687/05.04.2021 a Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița cu nr. 3625/05.04.2021, prin care se înaintează raportul privind analiza evoluției cazurilor SARS-CoV-2 în orașul Pucioasa, raport în care se propune măsura de carantină zonală a orașului Pucioasa;
 • Avizul nr. 5563/05.04.2021 de carantină zonală pentru orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, emis de către Institutul Național de Sănătate Publică, înregistrat la Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmbovița cu nr. 3632/05.04.2021;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 96, comunicat spre analiză și dezbatere Comitetului Județean pentru Situații de Urgență la data de 05.04.2021,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1. (1) Se propune, începând cu data de 07.04.2021, ora 12.00, pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 21.04.2021, ora 12.00, instituirea măsurii de carantină zonală a orașului Pucioasa (cu localitățile componente Bela, Diaconești, Glodeni, Malurile, Miculești, Pucioasa și Pucioasa-Sat), județul Dâmbovița.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice:

Latitudine:                        Longitudine:

 • 45°04’57.44318″N        25°25’22.93241″E
 • 45°06’07.50786″N          25°25’53.91007″E
 • 45°06’30.12418″N        25°26’01.79651″E
 • 45°05’59.85690″N        25°26’32.21069″E
 • 45°05’34.30911″N        25°27’17.24014″E
 • 45°03’46.47349″N        25°27’27.17633″E
 • 45°03’26.65095″N        25°27’07.45893″E
 • 45°02’39.59020″N        25°26’26.69749″E
 • 45°02’25.51379″N        25°26’09.19258″E
 • 45°02’38.88238″N        25°25’59.75123″E
 • 45°03’25.64822″N        25°25’33.59159″E
 • 45°04’10.99955″N        25°25’14.34287″E
 • 45°04’57.70102″N        25°25’23.11678″E
 • 45°04’57.53583″N        25°25’22.96780″E.

Art. 2. Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

Art. 3. Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. Modelul declarației pe propria răspundere este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

Art. 4. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:

 1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;

 

 1. În intervalele orare 5.00-22.00 (pentru zilele de luni, marți, miercuri și joi), respectiv 5.00-20.00 (pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică) în interiorul zonei menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
 2. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 3. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 4. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 5. d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 6. e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;
 7. f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 8. g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

 1. i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
 2. j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 3. k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 4. l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
 5. m) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
 6. n) participarea la activități religioase;
 7. o) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 8. p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.
 9. În intervalele orare 22.00-5.00 (pentru zilele de luni, marți, miercuri și joi), respectiv 20.00-5.00 (pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică), circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m) și o).
 10. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:
 11. a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
 12. b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
 13. c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
 14. d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 15. e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 16. f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 17. g) urgențe medicale.
 18. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
 19. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
 20. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la art.4, data completării și semnătura.
 21. Se permite tranzitarea orașului Pucioasa (cu toate localitățile componente) pentru cetățenii care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea/staționarea în interiorul zonei carantinate.
 22. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Dâmbovița se vor stabili căile de circulație pentru tranzitarea zonei respective și aducerea la cunoștința populației prin intermediul mass-media a acestei măsuri.
 23. Slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcașurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online.
 24. Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (număr ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă).
 25. Este permis accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane.
 26. Slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane.
 27. La toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.45 și al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 28. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din orașul Pucioasa (cu toate localitățile componente), județul Dâmbovița, și asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița sau Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, după caz.

Art. 5. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activități:

 1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
 2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip after-school etc.;
 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor (se pot comercializa produse alimentare în regim catering – livrare la domiciliu);
 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locațiile amplasate – cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, conform adresei INSP nr. 19941/2020 și a Hotărârii CNSU nr.60/2020;
 5. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
 6. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
 7. organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;
 8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil.

Art. 6. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 21.00 pentru zilele de luni, marți, miercuri și joi, respectiv până la ora 18.00 pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care vor avea program non-stop și în care personalul de serviciu va deservi clienții la geam.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. 1, pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 18.00-05.00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, cu respectarea normelor de distanțare fizică, cu asigurarea pentru clienți a unei suprafețe de 4 mp (din suprafața utilă a magazinului) și cu păstrarea distanței de 2 m între persoane.

Art. 7. Operatorii economici publici și privați care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioadă stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiții:

– Administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;

–  Pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei;

–  Numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;

–  Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.

Art. 8. În conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 5/2021, Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3459/280/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cursurile de învăţământ se vor desfăşura în zona carantinată doar în sistem online.

Art. 9. Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița va întreprinde următoarele:

(1) Analizarea oportunităților și prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;

(2) Stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spațiilor publice, la un interval de 48 de ore, și urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;

(3) Îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza localității în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea asistenței medicale a populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.);

(4) Supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea respectării normelor specifice acestei activități.

Art. 10. (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. Alte  măsuri  pentru  prevenirea   și   combaterea   răspândirii     SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița (telefon 0245/ 613.761, e-mail: cjcci.db@gmail.com).

Art. 12. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I“ al Județului Dâmbovița asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din orașul carantinat (cu toate localitățile componente), cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

Art. 13. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) și se transmite Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în vederea emiterii Ordinului Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru orașul Pucioasa (cu localitățile componente Bela, Diaconești, Glodeni, Malurile, Miculești, Pucioasa și Pucioasa-Sat), judeţul Dâmbovița, cât și membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița.

 

PREȘEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIȚA

PREFECT,

 1. ing. AURELIAN POPA

 

 

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1