June 13, 2024
News Ticker

Prefectura Dâmbovița! Se instituie carantină zonală pentru comunele Aninoasa și Brănești!


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița a aprobat astăzi, 20.03.2021, Hotărârea nr. 73 prin care se propune, începând cu data de 22.03.2021, ora 12.00, instituirea carantinei zonale pentru comuna Aninoasa și Hotărârea nr. 74 prin care se propune, începând cu data de 22.03.2021, ora 12.00, instituirea carantinei zonale pentru comuna Brănești.

HOTĂRÂREA NR. 73/20.03.2021

privind propunerea instituirii carantinei zonale pentru comuna Aninoasa, județul Dâmbovița

Având în vedere:

 • Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
 • Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;
 • Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Adresa nr. 6451/20.03.2021 a Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița cu nr. 3019/20.03.2021, prin care se înaintează raportul privind analiza evoluției cazurilor SARS-CoV-2 în comuna Aninoasa, raport în care se concluzionează că se impune măsura de carantină zonală a comunei Aninoasa;
 • Avizul de carantină zonală pentru comuna Aninoasa, județul Dâmbovița, emis de către Institutul Național de Sănătate Publică, înregistrat la Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmbovița cu nr. 3020/20.03.2021;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 73, comunicat spre analiză și dezbatere Comitetului Județean pentru Situații de Urgență la data de 20.03.2021,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. (1) Se propune, începând cu data de 22.03.2021, ora 12.00, pentru o perioadă de 14 zile, instituirea măsurii de carantină zonală a comunei Aninoasa, județul Dâmbovița.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice:

 • 44°58’57.88427″N 25°25’10.67338″E
 • 44°58’56.48954″N 25°26’42.62857″E
 • 44°58’28.56893″N 25°26’59.28195″E
 • 44°58’30.78360″N 25°27’49.70539″E
 • 44°58’30.04861″N 25°28’02.49841″E
 • 44°58’20.66998″N 25°28’22.06170″E
 • 44°58’09.61040″N 25°28’09.96582″E
 • 44°57’40.39525″N 25°28’44.22989″E
 • 44°57’22.62424″N 25°29’00.68835″E
 • 44°57’10.97910″N 25°29’01.45325″E
 • 44°57’07.88348″N 25°28’42.75158″E
 • 44°57’01.15955″N 25°28’28.84180″E
 • 44°56’49.56260″N 25°28’08.29037″E
 • 44°56’48.50365″N 25°27’20.07362″E
 • 44°56’30.96772″N 25°26’42.06563″E
 • 44°57’46.96800″N 25°24’50.17992″E
 • 44°58’10.19771″N 25°24’27.05521″E.

Art. 2. Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

Art. 3. Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. Modelul declarației pe propria răspundere este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

Art. 4. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:

 1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;
 3. În intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
 4. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 5. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 6. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 7. d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 8. e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;
 9. f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 10. g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 11. h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 12. i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
 13. j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 14. k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 15. l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
 16. m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 17. n) participarea la activități religioase;
 18. o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
 19. p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;
 20. În intervalul orar 22,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m) și o).
 21. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:
 22. a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
 23. b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
 24. c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
 25. d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 26. e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 27. f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 28. g) urgențe medicale.
 29. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
 30. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
 31. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la art.4, data completării și semnătura.
 32. Se permite tranzitarea comunei Aninoasa pentru cetățenii care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea/staționarea în comună.
 33. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Dâmbovița se vor stabili căile de circulație pentru tranzitarea zonei respective și aducerea la cunoștința populației prin intermediul mass-media a acestei măsuri.
 34. Slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcașurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online.
 35. Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (numărul ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă).
 36. Este permis accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane.
 37. Slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane.
 38. La toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.45 și al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 39. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din comuna Aninoasa, județul Dâmbovița, și asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița sau Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, după caz.

Art. 5. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activități:

 1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
 2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip after-school etc.;
 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor (se pot comercializa produse alimentare în regim catering – livrare la domiciliu);
 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locațiile amplasate – cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, conform adresei INSP nr. 19941/2020 și a Hotărârii CNSU nr.60/2020;
 5. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
 6. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
 7. organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;
 8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil.

Art. 6. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 21,00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care vor avea program non-stop și în care personalul de serviciu va deservi clienții la geam.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, cu respectarea normelor de distanțare fizică, cu asigurarea pentru clienți a unei suprafețe de 4 mp (din suprafața utilă a magazinului) și cu păstrarea distanței de 2 m între persoane.

Art. 7. Operatorii economici publici și privați care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioadă stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiții:

– Administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;

–  Pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei;

–  Numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;

–  Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.

Art. 8. În conformitate cu prevederile Hotărârii CNSU nr. 5/2021 și ordinului comun ME și MS nr.3235/93/2021, cursurile de învățământ se vor desfășura în comuna Aninoasa doar în sistem online.

Art. 9. Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița va întreprinde următoarele:

(1)    Analizarea oportunităților și prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;

(2)    Stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spațiilor publice, la un interval de 48 de ore, și urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;

(3)    Îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza localității în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea asistenței medicale a populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.);

(4)    Supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea respectării normelor specifice acestei activități.

Art. 10. (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița (telefon 0245 613761, e-mail: cjcci.db@gmail.com).

Art. 12. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I“ al Județului Dâmbovița asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din comuna carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

Art. 13. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) și se transmite Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în vederea emiterii Ordinului Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Aninoasa, judeţul Dâmbovița, cât și membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița.

HOTĂRÂREA NR. 74/20.03.2021

privind propunerea instituirii carantinei zonale pentru comuna Brănești, județul Dâmbovița

Având în vedere:

 • Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
 • Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;
 • Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Adresa nr. 6451/20.03.2021 a Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița cu nr. 3019/20.03.2021, prin care se înaintează raportul privind analiza evoluției cazurilor SARS-CoV-2 în comuna Brănești, raport în care se concluzionează că se impune măsura de carantină zonală a comunei Brănești;
 • Avizul de carantină zonală pentru comuna Brănești, județul Dâmbovița, emis de către Institutul Național de Sănătate Publică, înregistrat la Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmbovița cu nr. 3021/20.03.2021;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 74, comunicat spre analiză și dezbatere Comitetului Județean pentru Situații de Urgență la data de 20.03.2021,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. (1) Se propune, începând cu data de 22.03.2021, ora 12.00, pentru o perioadă de 14 zile, instituirea măsurii de carantină zonală a comunei Brănești, județul Dâmbovița.

(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice:

 • 45°03’25.62952″N 25°25’33.72920″E
 • 45°02’38.47902″N 25°25’57.09743″E
 • 45°02’25.85997″N 25°25’46.82117″E
 • 45°02’14.18816″N 25°25’47.78000″E
 • 45°01’28.54781″N 25°25’31.04609″E
 • 45°01’23.34138″N 25°25’27.59891″E
 • 45°01’05.04609″N 25°24’40.19275″E
 • 45°01’38.80776″N 25°24’28.20078″E
 • 45°01’46.78954″N 25°24’22.22854″E
 • 45°01’52.14182″N 25°24’14.76071″E
 • 45°01’55.64416″N 25°24’10.13276″E
 • 45°02’43.21937″N 25°24’58.57926″E
 • 45°02’58.42429″N 25°24’58.34115″E.

Art. 2. Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

Art. 3. Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe propria răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator. Modelul declarației pe propria răspundere este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

Art. 4. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art. 1:

 1. Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 2. Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau adeverință eliberată de angajator, după caz;
 3. În intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
 4. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 5. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 6. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 7. d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 8. e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină;
 9. f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 10. g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 11. h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 12. i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
 13. j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 14. k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 15. l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
 16. m) alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 17. n) participarea la activități religioase;
 18. o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
 19. p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2;
 20. În intervalul orar 22,00-6,00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m) și o).
 21. În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:
 22. a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
 23. b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
 24. c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
 25. d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 26. e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 27. f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 28. g) urgențe medicale.
 29. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.
 30. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
 31. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării conform celor prevăzute la art.4, data completării și semnătura.
 32. Se permite tranzitarea comunei Brănești pentru cetățenii care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea/staționarea în comună.
 33. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Dâmbovița se vor stabili căile de circulație pentru tranzitarea zonei respective și aducerea la cunoștința populației prin intermediul mass-media a acestei măsuri.
 34. Slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcașurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass-media sau online.
 35. Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (numărul ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă).
 36. Este permis accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane.
 37. Slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane.
 38. La toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.45 și al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 39. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din comuna Brănești, județul Dâmbovița, și asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița sau Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, după caz.

Art. 5. În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activități:

 1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
 2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip after-school etc.;
 3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor (se pot comercializa produse alimentare în regim catering – livrare la domiciliu);
 4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locațiile amplasate – cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, conform adresei INSP nr. 19941/2020 și a Hotărârii CNSU nr.60/2020;
 5. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
 6. organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
 7. organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;
 8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil.

Art. 6. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 21,00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care vor avea program non-stop și în care personalul de serviciu va deservi clienții la geam.

(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, cu respectarea normelor de distanțare fizică, cu asigurarea pentru clienți a unei suprafețe de 4 mp (din suprafața utilă a magazinului) și cu păstrarea distanței de 2 m între persoane.

Art. 7. Operatorii economici publici și privați care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioadă stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiții:

– Administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;

–  Pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei;

–  Numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;

–  Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.

Art. 8. În conformitate cu prevederile Hotărârii CNSU nr. 5/2021 și ordinului comun ME și MS nr.3235/93/2021, cursurile de învățământ se vor desfășura în comuna Brănești doar în sistem online.

Art. 9. Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița va întreprinde următoarele:

(1)    Analizarea oportunităților și prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;

(2)    Stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spațiilor publice, la un interval de 48 de ore, și urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;

(3)    Îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza localității în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea asistenței medicale a populației din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți oncologici etc.);

(4)    Supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea respectării normelor specifice acestei activități.

Art. 10. (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. Alte măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Dâmbovița (telefon 0245 613761, e-mail: cjcci.db@gmail.com).

Art. 12. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Basarab I“ al Județului Dâmbovița asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din comuna carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.

Art. 13. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) și se transmite Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în vederea emiterii Ordinului Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Brănești, judeţul Dâmbovița, cât și membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița.

HOTĂRÂREA nr. 75/20.03.2021

privind constatarea ratelor de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

Având în vedere:

– prevederile art. 15 din Anexa 3 a H.G. nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– adresa Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 3022/20.03.2021, prin care sunt comunicate ratele de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile;

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 75, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 20 martie 2021,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se constată depășirea limitei de 3/1000 locuitori a ratei de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unități administrativ-teritoriale:  Moțăieni (3,56 cazuri/1000 locuitori), Vulcana Pandele (3,21 cazuri/1000 locuitori), Șotânga (3,11 cazuri/1000 locuitori), Petrești (3,01 cazuri/1000 locuitori) și se constată menținerea depășirii după 14 zile a limitei de 3/1000 locuitori a ratei de incidență cumulată a cazurilor în comuna Raciu (4,05 cazuri/1000 locuitori);

Art.2. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 293/10.03.2021;

Art.3.  Se constată depășirea limitei de 1,5/1000 locuitori a ratei de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unități administrativ-teritoriale: Slobozia Moară (2,02 cazuri/1000 locuitori), Bucșani (1,94 cazuri/1000 locuitori), Perșinari (1,81 cazuri/1000 locuitori), Uliești (1,75 cazuri/1000 locuitori), Dărmănești (1,71 cazuri/1000 locuitori), Cornești (1.64 cazuri/1000 locuitori), Hulubești (1,59 cazuri/1000 locuitori)  și se constată menținerea depășirii după 14 zile a limitei de 1,5/1000 locuitori a ratei de incidență cumulată a cazurilor în comuna Dragomirești (1,55 cazuri/1000 locuitori);

Art.4. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 293/10.03.2021;

Art.5.  Măsurile specifice se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 21.03.2021, în unitățile administrativ- teritoriale prevăzute la art. 1 și 3;

Art.6. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa (Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor  Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unitați administrativ-teritoriale: Raciu, Moțăieni, Vulcana Pandele, Șotânga, Petrești, Slobozia Moară, Bucșani, Perșinari, Uliești, Dărmănești, Cornești, Hulubești, Dragomirești.

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

CARANTINĂ ZONALĂ-COMUNA ANINOASA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

SUBSEMNATA/SUBSEMNATUL_______________________________________________

NĂSCUT/Ă LA DATA DE____________________________________

DOMICILIAT/Ă ÎN____________________________________________________________

Declar pe propria răspundere că mă deplasez în localitatea_______________________________________pe itinerarul de deplasare_______________________________________, în intervalul orar________, din următorul/ următoarele motiv/e:

 1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 5. deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 6. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 7. deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 8. deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 9. îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
 10. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 11. pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;
 12. eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
 13. alte motive justificative precum: îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în întreținere, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 14. participarea la activități religioase;
 15. deplasarea către instituțiile publice și financiare;
 16. deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 17. deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS – COV – 2.

Subsemnata/Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații coroborat cu art. 352 din Codul Penal referitor la zădărnicirea combaterii bolilor.

Data_________________________   Semnătura_____________________________

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

CARANTINĂ ZONALĂ-COMUNA BRĂNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

SUBSEMNATA/SUBSEMNATUL_______________________________________________

NĂSCUT/Ă LA DATA DE____________________________________

DOMICILIAT/Ă ÎN____________________________________________________________

Declar pe propria răspundere că mă deplasez în localitatea_______________________________________pe itinerarul de deplasare_______________________________________, în intervalul orar________, din următorul/ următoarele motiv/e:

 1. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 5. deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 6. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 7. deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 8. deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 9. îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;
 10. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 11. pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;
 12. eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
 13. alte motive justificative precum: îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei rude / afin sau persoană aflată în întreținere, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 14. participarea la activități religioase;
 15. deplasarea către instituțiile publice și financiare;
 16. deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 17. deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS – COV – 2.

Subsemnata/Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații coroborat cu art. 352 din Codul Penal referitor la zădărnicirea combaterii bolilor.

Data_________________________   Semnătura_____________________________

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
BUCIUMENI 4277 27 6.31
BRĂNEŞTI 4128 24 5.81
ANINOASA 6380 36 5.64
CREVEDIA 6189 28 4.52
RACIU 3212 13 4.05
VĂCĂREŞTI 5086 20 3.93
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91781 351 3.82
TĂRTĂŞEŞTI 5273 20 3.79
ULMI 4804 18 3.75
ORAŞ PUCIOASA 14979 56 3.74
BEZDEAD 4295 16 3.73
MOŢĂIENI 1968 7 3.56
SĂLCIOARA 3761 13 3.46
ORAŞ FIENI 7349 25 3.4
DOICEŞTI 4706 16 3.4
VULCANA-PANDELE 4978 16 3.21
ŞOTÂNGA 7076 22 3.11
COMIŞANI 5143 16 3.11
RĂZVAD 8876 27 3.04
PETREŞTI 5323 16 3.01
LUCIENI 2999 9 3
BUTIMANU 2380 7 2.94
GURA OCNIŢEI 7089 20 2.82
MĂTĂSARU 5033 14 2.78
FINTA 3954 11 2.78
GLODENI 4164 11 2.64
NUCET 4280 11 2.57
ORAŞ GĂEŞTI 14934 38 2.54
PUCHENI 1685 4 2.37
VOINEŞTI 5937 14 2.36
CIOCĂNEŞTI 5251 12 2.29
I. L. CARAGIALE 6664 15 2.25
RÂU ALB 1363 3 2.2
CONŢEŞTI 4392 9 2.05
SLOBOZIA MOARĂ 1985 4 2.02
TĂTĂRANI 5045 10 1.98
MUNICIPIUL MORENI 19286 38 1.97
BUCŞANI 6693 13 1.94
BĂRBULEŢU 2119 4 1.89
CÂNDEŞTI 2661 5 1.88
MALU CU FLORI 2162 4 1.85
PERŞINARI 2770 5 1.81
BRANIŞTEA 3925 7 1.78
LUDEŞTI 5095 9 1.77
ULIEŞTI 4007 7 1.75
DĂRMĂNEŞTI 4666 8 1.71
MĂNEŞTI 5429 9 1.66
DRAGODANA 6708 11 1.64
CORNEŞTI 6115 10 1.64
PIETROŞIŢA 3111 5 1.61
HULUBEŞTI 3137 5 1.59
MOROENI 5148 8 1.55
DRAGOMIREŞTI 9057 14 1.55
CORBII MARI 8136 12 1.47
DOBRA 3507 5 1.43
MOGOŞANI 4268 6 1.41
NICULEŞTI 4241 6 1.41
BĂLENI 8732 12 1.37
VULCANA-BĂI 3047 4 1.31
ORAŞ TITU 10156 13 1.28
PIETRARI 2359 3 1.27
VIŞINA 3961 5 1.26
ORAŞ RĂCARI 6420 8 1.25
VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2415 3 1.24
ODOBEŞTI 5024 6 1.19
PRODULEŞTI 3353 4 1.19
VÂRFURI 1802 2 1.11
MORTENI 2694 3 1.11
COJASCA 9232 10 1.08
VLĂDENI 2869 3 1.05
IEDERA 3895 4 1.03
POTLOGI 9181 9 0.98
RUNCU 4177 4 0.96
CORNĂŢELU 1417 1 0.71
VALEA LUNGĂ 4635 3 0.65
GURA ŞUŢII 5211 3 0.58
CRÂNGURILE 3671 2 0.54
OCNIŢA 4309 2 0.46
LUNGULEŢU 5345 2 0.37
BREZOAELE 3452 1 0.29
COSTEŞTII DIN VALE 3444 1 0.29
VALEA MARE 2109 0 0
COBIA 2919 0 0
BILCIUREŞTI 1925 0 0
RĂSCĂEŢI 2183 0 0
ŞELARU 2980 0 0
GURA FOII 2216 0 0
POIANA 3465 0 0
VIŞINEŞTI 1732 0 0
TOTAL 519,310 1,258 2.42

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1