May 29, 2024
News Ticker

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița! Concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic!

A N U N T

 

    Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 11.03.2021, ora 09.30, la sediul  social din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER JURIDICCOR 261103 in cadrul OFICIULUI JURIDIC GESTIUNE PERSONAL – 1 Post

 

1.Cerinte minime pentru ocuparea postului:

Pentru a putea fi declarat admis in vederea participarii la selectie, candidatul trebuie:

 1. a) sa fie cetăţean român şi sa aiba domiciliul în România; Cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European pot participa la concurs daca indeplinesc conditiile prevazute de legea 514/2013.
 2. b) sa aiba exerciţiul drepturilor civile şi politice;
 3. c) sa fie licenţiat al unei Facultăţi de Drept;
 4. d) sa fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei, această condiţie se dovedeşte cu certificat medical eliberat în condiţiile legii;
 5. e) sa nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege;
 6. f) sa indeplineasca conditiile specifice pentru ocuparea functiei, respectiv:

– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

– în exercitarea profesiei de consilier juridic, nu a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

– nu a fost  declarat nedemn pentru alte cauze de lege

– nu este incompatibil cu exercitarea profesiei de consilier juridic

 1. g) sa aiba cunostinte operare pe calculator;
 2. h) vechimea minima in profesie: nu sunt cerute conditii de vechime in profesie;

 

 1. Descrierea Postului:

Atributii Generale:

 • Consilierul juridic în activitatea sa,  asigură consultanţă şi reprezentarea angajatorului, apără drepturile şi interesele legitime ale acestuia în raporturile lor cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină, în condiţiile legii şi ale regulamentelor specifice unităţii, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic.

Atributii Speciale:

 • reprezinta interesele societatii in fata instantei de judecata si a oricaror organe si institutii ale statului.
 • participa in comisiile de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica.

 

 1. Procedura de selectie

 

In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste Dambovita SA din Targoviste, bld I.C. Bratianu, nr.50, in perioada 24.02.2021-09.03.2021, ora 16.00, un dosar de inscriere la procedura de selectie continand urmatoarele documente, care sa dovedeasca indeplinirea cerintelor minime pentru ocuparea postului:

– dosar cu sina;

– cerere de inscriere la concurs (care se completeaza la sediul angajatorului);

– chestionar terti – declaratie COVID

– declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal

-declaratie pe proprie raspundere  cu privire la inexistenta cazurilor de nedemnitate sau incompatibilitate.

– curriculum – vitae;

– copie act de identitate;

-copie a diplomei de studii, copii certificate calificare/competente profesionale care sa dovedeasca indeplinirea cerintelor minime de calificare (diplomele si certificatele de calificare/competente profesionale vor fi aduse in original in vederea  certificarii pentru conformitate cu originalul de catre angajator urmand ca acestea sa fie remise  candidatului la momentul depunerii dosarului);

– certificat de cazier judiciar;

– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

 

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii care indeplinesc cerintele minime de mai sus.

   Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime vor participa la proba scrisa de specialitate.

 

 1. Proba scrisa de specialitate– Test grila – va avea loc in data de 11.03.2021, ora 09.30 la sediul angajatorului.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

Candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la proba scrisa de specialitate si vor participa la proba practica.

 

 1. Proba practica va avea loc in data de 11.03.2021, ora 11.00 la sediul angajatorului.

 

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al

Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1