June 14, 2024
News Ticker

ITM Dâmbovița! Informații destinate angajatorilor după efectele generate de răspândirea Covid-19


Informații destinate angajatorilor în contextul efectelor generate pe piața muncii de răspândirea virusului COVID-19

În contextul existenței, la locul de muncă, a riscului de contaminare cu Coronavirus, angajatorii pot lua următoarele măsuri:

-Stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii;

– Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă, până la încetarea stării de urgență prevăzută de Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în condițiile stabilite prin art. 33 din Decret: “Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat, introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului”.

-In cazul în care se optează pentru munca la domiciliu, decizia de modificare a contractului individual de muncă va conține, elementele prevazute de art. 109 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;

-In cazul în care se optează pentru munca în regim de telemuncă, decizia de modificare a contractului individual de muncă va conține, elementele conform cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.

Angajatorul are posibilitatea modificării contractului individual de muncă, în sensul celor menționate mai sus, care să producă efecte și ulterior încetării stării de urgență, prin încheierea unui act adițional la contract.

În condițiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă și trebuie să ia măsurile necesare pentru: a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor; b) prevenirea riscurilor profesionale; c) informarea şi instruirea lucrătorilor; d) acordarea echipamentului de protecție (măști, mănuși de protecție etc.)

Angajatorii vor prelucra angajaţii/lucrătorii asupra principalelor măsuri necesar a fi întreprinse: – spălarea mânilor cât mai des posibil cu apă și săpun sau dezinfectarea cu un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool; – utilizarea măștilor de protecţie de către persoanele bolnave; – evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute; – evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate; – acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strănut; – dezinfectarea periodică a suprafeţelor de contact cu soluţii pe bază de clor sau alcool.

– Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la coronavirus (COVID-19), angajatorul trebuie să determine natura și nivelul de expunere, pentru a se putea stabili măsurile ce trebuie luate, astfel: – limitarea expunerii; – elaborarea unui plan de măsuri de urgență, întocmit în baza recomandărilor medicului de medicina muncii cu care are contract; – anunțarea imediată a Direcției de Sănătate Publică competentă teritorial.

 

 

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1