Integrare prin Educație și Ocupare! Contract de peste 22 milioane lei, semnat de Consiliul Județean Dâmbovița


Consiliul Județean Dâmbovița a semnat în data de 21 martie 2018 contractul de finanțare pentru proiectul „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița” ce se va implementa în comuna Corbii Mari.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricarei discriminări, Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de personae aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, apel de proiecte, Componentă 1 – Apel : POCU/18/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate /1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezintî minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

Consiliul Judeţean Dâmboviţa, în calitate de beneficiar se află în parteneriat alături de unitatea administrativ-teritorială, comuna Corbii Mari, Școala Gimnazială Corbii Mari, Școala Gimnazială Grozăvești, Asociația Atitudini și Alternative București, SC IPA SA București și SC FAXMEDIA CONSULTING SRL.

Obiectivul general al proiectului este reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate vizând îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile sociale, medicale, juridice și de locuit.

            Obiectivele specifice ale proiectului:

1.      Dezvoltarea capitalului uman în comuna Corbii Mari printr-un set integrat de măsuri inovative;

2.      Creșterea gradului de ocupare la nivelul comunității;

3.      Îmbunătățirea condițiilor de locuire și de trai pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 22.499.511,94  lei (inclusiv TVA) din care: valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului de către Consiliului Judeţean Dâmboviţa: 7.563.585,42 lei (inclusiv TVA), din care, suma de 133.991,71 lei reprezintă cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă a liderului de parteneriat.

1. Rezultate asteptate aferente grupului țintă

– R1.1 – 560 de persoane identificate, selectate și menținute în grupul țintă al proiectului

Pe baza Analizei comunității marginalizate Corbii Mari, în cadrul proiectului va fi identificat, selectat și mentinut un grup țintă de 560 de persoane. Acest rezultat va fi obținut prin acțiunile de identificare, selecție și menținere grup țintă desfășurate în cadrul tuturor activităților proiectului. Rezultatul menționat este corelat cu indicatorul de realizare cod 4S43 – “Persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate”.

– R1.2. – Minim 152 de beneficiari de etnie roma identificați, selectați și menținuți în grupul țintă

– R1.3 – Minim 10 persoane în vârstă și minim 5 persoane cu dizabilități înregistrate în grupul țintă.

2. Rezultatele asteptate la A1 – “Sustinerea accesului si participarii la educatie” sunt:

– R2.1. 200 persoane și-au îmbunătățit accesul la educație, din care: 130 de copii și 70 de persoane care au abandonat studiile

– R2.2.. înființarea a 2 (două) centre educaționale înființate și dotate

– R2.3. organizarea a  2 (două) tabere de vară pentru copii

– R2.4. instruirea a unui număr de 200 persoane participante la activitățile de dezvoltare personală, instruite

– R2.5. consilierea a minim 40 de părinți

– R2.6. organizarea a 24 worshop-uri de comunicare

– R2.7. întreținerea unei (1) platform educaționale online

Rezultatele asteptate la A7 – “Acțiuni de inovare socială prin implementarea unui sistem integrat de combatere a discriminarii, promovarea incluziunii sociale, implicare și dezvoltare comunitara” sunt:

R2.8. 16 organizarea de sesiuni pe teme de nediscriminare, egalitate șanse, interculturalitate

R2.9.  constituirea unei (1) rețele de voluntari

R2.10. constituirea unui (1) grup de sprijin

R2.11. derularea a 15 acțiuni de voluntariat

R2.12. constituirea a minim 5 parteneriate cu mediul privat de implicare în acțiuni de inovare

3. Rezultate așteptate aferente Obiectivului specific 2

R3.1. 320 de beneficiari din grupul țintă implicați în activități de ocupare. Rezultatul se va obține in cadrul A2 și A3. Dintre aceștia, minim 116 persoane (36,25%) sunt femei.

R3.2. Minim 240 beneficiari (75% din totalul persoanelor implicate în A2 si A3) au dobândit o calificare. Acest rezultat se va obține în cadrul activităților 2 si 3 și este corelat cu indicatorul de rezultat imediat 4S37. Dintre aceștia, minim 55 sunt de etnie romă (22,92%). Rezultatul este corelat cu indicatorul de rezultat imediat 4S37.2.

R3.3. Minim 94 beneficiari au dobândit un loc de muncă prin angajare sau prin înființare de firme. Acest rezultat se va obține în cadrul A2 si A3 și este corelat cu indicatorul de rezultat imediat 4S38. Dintre aceștia minim 20 (21,28%) sunt de etnie romă. Rezultatul este corelat cu indicatorul de rezultat imediat 4S38.2.

R3.4. Minim 15 afaceri înființate în cadrul proiectului. Acest rezultat se va obține în cadrul A3 3 – “Sustinerea antreprenoriatului”.

4. Rezultate așteptate aferente Obiectivului specific 3

R4.1. 3 servicii medicale create și funcționale

R4.2. Minim 40 gospodării reabilitate prin proiect

R4.3. Minim 40 beneficiari cu acte juridice reglementate în cadrul proiectului

Facebook Comments Box

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UA-109162589-1