March 20, 2019
News Ticker

Poliția Dâmbovița! Află programele de prevenire a criminalității


I. PROGRAMUL DE PREVENIRE A DELINCVENŢEI JUVENILE ŞI VICTIMIZĂRII MINORILOR- PRIORITATE NAŢIONALĂ

JUSTIFICARE:

Numărul faptelor penale comise de minori și cel al participanţilor la săvârşirea acestora a scăzut în anul 2017, comparativ cu 2016, de la 128 infracţiuni  la 56 (-72).

Astfel, numărul infracţiunilor de lovire sau alte violenţe a scăzut cu 24 de fapte, de la 48 în 2016, la 24 în anul 2017.

Un trend descendent cunosc și infracțiunile de furt, în anul 2016 fiind înregistrate 58 de fapte, iar în 2017, 20.

În ceea ce priveşte infracţionalitatea sesizată în unităţile de învăţământ, aceasta a scăzut cu 23 de fapte, de la 103 în anul 2016, la 80 în anul 2017.

Tendinţa de scădere se manifestă la majoritatea tipurilor de fapte penale, scăderi semnificative fiind înregistrate pe palierul infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi în cazul infracţiunilor contra patrimoniului.

 • Lovirile sau alte violenţe înregistrează o scădere de la 59 de infracţiuni în anul 2016, la 48 de infracţiuni, în 2017 (-11);
 • Vătămările corporale din culpă scad de la 5 la o faptă (-4);
 • Ameninţările scad de la 5 fapte la o faptă (-4);
 • Furturile scad cu 9 fapte, de la 27 în 2016, la 18 în anul 2017.

Din cele 80 de infracţiuni sesizate în unităţile de învăţământ, 54 au fost comise în mediul urban, iar 26 în rural.

În acest context, se impune orientarea în mod constant şi continuu a activităţilor de prevenire în rândul minorilor care au un risc ridicat de vulnerabilitate atât în ceea ce priveşte săvârșirea de infracţiuni, cât si din punctul de vedere al victimizării.

Necesitatea continuării demersurilor pe acest segment derivă dintr-o serie de caracteristici ale grupului ţintă:  au personalitatea în formare, există o probabilitate ridicată în înregistrarea unor rezultate pozitive în procesul de corectare a unor devianţe, demersurile preventive pot fi asimilate procesului educaţional, în condiţiile în care cea mai mare parte a intervenţiilor de acest tip este desfăşurată în unităţile de învăţământ, existând şi posibilitatea implicării cadrelor didactice şi a părinţilor în informarea adecvată a copiilor.

Având în vedere cele prezentate mai sus,  prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor a fost identificată ca fiind prioritate naţională a Poliţiei Române, în anul 2018.

SCOP: pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a minorilor.

OBIECTIVE:

 1. Identificarea categoriilor de minori aflaţi în situaţii de risc delictual sau victimal.
 2. Informarea minorilor, în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea legii și promovarea unei atitudini preventive.
 3. Consolidarea parteneriatului poliţie – şcoală – părinţi – elevi, în vederea dezvoltării procesului educaţional.

ACTIVITĂŢI:

Obiectivul 1 – Identificarea categoriilor de minori aflaţi în situaţii de risc victimal sau delictual.

 1. Realizarea analizei privind infracţiunile comise în unităţile de învăţământ/victimizarea elevilor în vederea cunoaşterii situaţiei şi luării măsurilor ce se impun.
 2. Colaborarea cu instituţiile și organizaţiile cu responsabilităţi în domeniul educaţiei/protecţiei copiilor (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, Organizaţia „Salvaţi Copiii”, etc.), în scopul identificării minorilor cu risc victimal şi infracţional sporit (copii-problemă în unităţile de învăţământ, cu abandon şcolar, copii ai căror părinţi sunt plecaţi la lucru în străinătate, copii din familii conflictuale, copii instituţionalizaţi).

 Obiectivul 2 – Informarea minorilor, în vederea  adoptării unui comportament bazat pe respectarea legii și promovarea  unei atitudini preventive.

 1. Elaborarea şi distribuirea de materiale informativ–preventive (pliante, flyere, afişe) destinate t minorilor şi altor categorii de persoane (părinţi, profesori, asistenţi sociali, etc.).
 2. Organizarea de acţiuni cu caracter preventiv în spațiul public pentru promovarea unor modalități de petrecere a timpului liber pentru copii și adolescenți.
 3. Transmiterea prin intermediul jurnaliștilor acreditați de recomandări antivictimale şi antiinfracţionale.
 4. Organizarea de mese rotunde, seminarii şi dezbateri cu copii, adolescenţi, părinţi şi cadre didactice, precum şi cu reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul educaţiei şi protecţiei copiilor, pe tema prevenirii victimizării minorilor şi implicării acestora în activităţi infracţionale.

Obiectivul 3 – Consolidarea parteneriatului poliţie – şcoală – părinţi –  elevi,  în vederea dezvoltării procesului educaţional.

 1. Organizarea de întâlniri cu reprezentanţii Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița pentru discutarea problematicii delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor în unităţi de învăţământ, informarea privind acţiunile/proiectele aflate în derulare, identificarea celor mai bune soluţii pentru siguranţa copiilor.
 2. Informarea conducerii unităţilor de învăţământ şi a autorităţilor locale cu privire la situaţia infracţională din şcoli şi zona adiacentă acestora, însoţite de propuneri de îmbunătăţire a nivelului de siguranţă.
 3. Participarea la şedinţe cu părinţii elevilor, organizate în unităţi de învăţământ, pentru dezbaterea problemelor, situaţiei delincvenţei în scoli, a victimizării copiilor şi adolescenţilor, precum şi pentru identificarea de soluţii.
 4. Organizarea de întâlniri cu elevii (în şcoli/alte locuri frecventate de aceştia) care să vizeze:

– identificarea problemelor cu care se confruntă aceştia şi găsirea unor modalități adecvate de soluţionare;

– analizarea de cazuri concrete cu victime şi/sau autori elevi;

– prezentarea unor teme cu caracter educativ-preventiv (consum de droguri, bullying, cyberbullying, criminalitate informatică, etc.)

 1. Organizarea de acţiuni specifice la Centrul de Prevenire a Criminalităţii, în parteneriat cu diverse unităţi de învăţământ şi Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în cadrul Programului dedicat activităţilor extraşcolare şi extracurriculare intitulat „ Şcoala Altfel”.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: februarie – decembrie 2018.

ZONA DE IMPLEMENTARE: la nivelul judeţului Dâmboviţa.

EVALUAREA FINALĂ A  ACTIVITĂŢILOR DESFĂȘURATE:  ianuarie  2019.

 

II. PROGRAMUL DE PREVENIRE A INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI-PRIORITATE NAŢIONALĂ

JUSTIFICARE:

Infracţiunile contra patrimoniului (239.729) reprezintă aproximativ jumătate din totalul infracţiunilor sesizate în România în anul 2017 (44%) şi două treimi (66,6%) din infracţiunile judiciare sesizate în aceeaşi perioadă.

În anul 2017, comparativ cu anul 2016, a avut loc o reducere a numărului infracţiunilor contra patrimoniului cu 7,2%, ajungând, cu aproximaţie, la nivelul înregistrat în anul 2005.

La nivelul judeţului Dâmboviţa, în anul 2017 au fost sesizate în total 4.826 infracţiuni contra patrimoniului, cu 528 mai puţine comparativ cu anul 2016, când au fost sesizate 5.354.

Raportat la mediul comiterii, cele mai multe s-au înregistrat în mediul rural  – 2.603, iar în urban 2.223.

Furturile reprezintă una dintre cele mai importante grupe de infracţiuni, deţinând de asemenea, ponderea cea mai mare din totalul infracţiunilor contra patrimoniului  sesizate în anul 2017.

În anul 2017, au fost sesizate 2.617 furturi, comparativ cu 2.889 în  anul 2016, observându-se astfel o scădere cu 282 de infracţiuni.

În ceea ce priveşte categoria acestora, cele mai multe sunt din locuinţe (450),  din societăţi comerciale (211), urmate de furturile de animale( 94) , furturile din auto (102), furturile de auto ( 31).

În anul 2017, pe raza judeţului s-au comis 34 de infracţiuni de tâlhărie, comparativ cu anul precedent când s-au înregistrat 44,  observându-se o scădere cu 10 infracţiuni. Dintre acestea, 26 s-au comis în mediul urban şi 8 în mediul rural.

Infracţiunile de înşelăciune prezintă interes mai ales din punctul de vedere al utilizării unor moduri noi de operare (metoda „accidentul”, „premiul”, etc.).

În anul 2017, au fost înregistrate 380 de înșelăciuni, cu 119 mai puține comparativ cu anul 2016.

Pentru anul în curs,  infracţiunile contra patrimoniului reprezintă un domeniu prioritar de acţiune al Poliţiei Române.

SCOP: creşterea gradului de siguranţă în rândul populaţiei prin prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului.

OBIECTIVE:

 1. Cunoaşterea situaţiei infracţionalităţii şi a grupei de populaţie cu risc criminogen ridicat.
 2. Informarea populaţiei cu privire la riscul de victimizare şi necesitatea adoptării unor măsuri preventive.
 3. Eficientizarea demersurilor poliţieneşti în vederea descurajării potenţialilor infractori.

ACTIVITĂŢI:

Obiectivul 1 – Cunoaşterea situaţiei infracţionalităţii şi a grupei de populaţie cu risc criminogen ridicat.

1.Realizarea  de analize/ analize de caz referitoare la anumite infracţiuni de furt, tâlhărie și înşelăciune,  deosebite prin modul de operare, valoarea prejudiciului, etc.

 1. Dezbaterea concluziilor desprinse din analizele efectuate, în vederea adoptării de măsuri, cu ocazia întâlnirilor grupului de lucru.
 2. Monitorizarea permanentă a situației operative și intervenția promptă în anumite zone și localități.
 3. Realizarea evaluării finale, în vederea cunoaşterii modului de implementare şi a rezultatelor obţinute.

Obiectivul 2 – Informarea populaţiei cu privire la riscul de victimizare şi  necesitatea adoptării unor măsuri preventive.

 1. Identificarea de parteneri şi iniţierea unor acţiuni comune pentru informarea unui număr cât mai mare de cetăţeni.
 2. Elaborarea și distribuirea de materiale informativ – preventive.
 3. Întâlniri cu grupurile ţintă pentru informarea cu privire la dinamica infracţionalităţii, a modalităţilor de evitare a victimizării.
 4. Organizarea de acţiuni de informare a populaţiei în mediul rural, la care să participe şi autorităţile locale, cu scopul de a identifica şi a adopta modalităţi de protecţie specifice zonei (în special pentru prevenirea înşelăciunilor şi a furturilor din gospodării).
 5. Activităţi stradale de informare / distribuire de materiale informativ-preventive, în mediul urban, cu privire la prevenirea furturilor din locuinţe, înşelăciunilor şi a tâlhăriilor.

6.Intervenţii în mass-media, pentru mediatizarea activităţilor desfăşurate și pentru transmitere de mesaje preventive către populaţie.

Obiectivul 3 – Eficientizarea demersurilor poliţieneşti în vederea descurajării potenţialilor infractori.

1.Organizarea de acţiuni punctuale, pe diferite segmente de criminalitate,  în vederea descurajării potenţialilor infractori şi consolidării sentimentului de securitate pentru cetăţeni.

2.Menţinerea unui nivel ridicat de vizibilitate a patrulelor de poliţie, în mediul urban  şi rural, în zonele identificate cu risc criminogen ridicat, în zilele şi

intervalele de timp cunoscute ca fiind favorabile producerii furturilor şi tâlhăriilor.

3.Organizarea de acţiuni preventive în parteneriat cu alte instituţii cu competenţe în domeniu, în zonele/locurile identificate cu risc criminogen ridicat.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: februarie  – decembrie  2018.

ZONA DE IMPLEMENTARE : la nivelul judeţului Dâmboviţa.

 

III.  PROGRAMUL PENTRU PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE – PRIORITATE NAȚIONALĂ

JUSTIFICARE:

Infracţiunile prevăzute de legea specială privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie (Legea nr. 217/2003), respectiv nerespectarea ordinelor de protecţie, au cunoscut  o creştere cu 19 fapte, de la 1.141 de infracțiuni sesizate în anul 2016, la 1.150 în anul 2017.

De asemenea, un trend ascendent l-au avut şi alte tipuri de infracţiuni comise asupra unui membru al familiei:

 • Loviri sau alte violenţe asupra unui membru al familiei, de la 713 infracţiuni în anul 2016, la 790 infracţiuni în 2017 (+77);
 • Lipsirea de libertate în mod ilegal, de la o infracţiune în anul 2016, la 4 infracţiuni în 2017 (+3);
 • Hărţuirea, de la nicio infracțiune înregistrată în 2016, la 5 infracţiuni în 2017.

În ceea ce privește infracțiunile de vătămare corporală asupra unui membru al familiei, în anul 2017 acestea au scăzut cu două fapte, violul asupra unui membru al familiei cu 2 fapte, iar actul sexual cu un minor cu o faptă.

De remarcat este faptul că au rămas la un nivel constant infracţiunile de  omor ( 0  infracţiuni în anul 2016,  0 infracţiuni în 2017)  şi tentativa la infracțiunea de omor asupra unui membru de familie ( 0  infracţiuni în anul 2016,  0 infracţiuni în 2017).

Având în vedere impactul pe care aceste tipuri de infracţiuni îl au asupra sentimentului de siguranţă în rândul populaţiei, prevenirea infracţiunilor intrafamiliale a fost identificată ca prioritate naţională de intervenţie preventivă în anul 2018.

SCOP: pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a populației.

OBIECTIVE:

 1. Identificarea grupurilor vulnerabile, cu risc ridicat de victimizare.
 2. Informarea populaţiei cu privire la riscul de victimizare şi necesitatea adoptării unor măsuri preventive.

ACTIVITĂŢI:

Obiectivul 1 – Identificarea grupurilor vulnerabile, cu risc ridicat de victimizare:

 1. Realizarea unor analize de caz referitoare la anumite tipuri de infracţiuni comise în familie (omor, tentativă de omor, loviri sau alte violenţe, vătămare corporală, lipsire de libertate în mod ilegal, viol asupra unui membru al familiei).
 2. Adoptarea unor măsuri, pe baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, în cadrul întâlnirilor grupului de lucru.
 3. Monitorizarea zilnică a evenimentelor, în vederea adoptării unor intervenţii optime, în situaţia unor stări conflictuale ce riscă să degenereze.

Obiectivul 2 – Informarea populaţiei cu privire la riscul de victimizare şi  necesitatea adoptării unor măsuri preventive.

 1. Atragerea unor parteneri care realizează activităţi în acest domeniu şi iniţierea unor acţiuni comune pentru informarea unui număr cât mai mare de persoane.
 2. Elaborarea, multiplicarea şi distribuirea de materiale informativ – preventive.
 3. Întâlniri cu grupuri vulnerabile ( personalul feminin din cadrul unor societăţi comerciale, elevi , studenţi  etc.), în vederea informării cu privire la drepturile victimelor, instituţiile care le pot acorda ajutor, măsuri de prevenire a victimizării.
 4. Organizarea de acţiuni de informare a populaţiei, în special în mediul rural, cu participare autorităţilor locale, în vederea informării persoanelor care nu au acces în permanență la internet / mass-media.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: februarie – decembrie 2018.

ZONA DE IMPLEMENTARE: la nivelul judeţului Dâmboviţa.

 

IV. PROGRAMUL PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ – PRIORITATE LOCALĂ

JUSTIFICARE:

Siguranţa rutieră constituie un domeniu prioritar de acţiune pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa în anul 2018, din perspectiva necesităţii asigurării

unui trafic rutier sigur, bazat pe respectarea legii şi salvarea vieţii participanţilor la trafic.

Din analiza situaţiei accidentelor rutiere reiese faptul că, la nivelul judeţului, în anul 2017, s-au produs 686 de evenimente rutiere  soldate  cu victime,  cu   36 mai puţine   faţă de anul 2016. Dintre acestea, 446 au fost înregistrate în mediul rural (65,01%).

În ceea ce priveşte accidentele de circulație grave, în anul 2017, s-au înregistrat 127 de evenimente, comparativ cu 128 în anul 2016.

Referitor la victimele accidentelor grave, situaţia este următoarea:

–           persoane decedate – 31 (0)

–           persoane rănite grav – 111 (+4)

–           persoane rănite  uşor – 48 (-6).

În anul 2017, s-au înregistrat 559 de evenimente rutiere ușoare, cu 33 mai puține comparativ cu anul 2016. Numărul victimelor acestor evenimente a crescut cu 13, de la 706 în  2016, la 719  în 2017.

Principalele cauze generatoare de accidente rutiere înregistrate în anul 2017, pe drumurile publice din judeţ, au fost:

o          Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor şi vehiculelor (116 evenimente rutiere, 16,9% din totalul accidentelor);

o          Abaterile comise de către biciclişti  ( 98 de evenimente rutiere,   14,28%  din totalul accidentelor);

o          Nerespectarea regimului legal de viteză   (97 de evenimente rutiere,  14,13% din totalul accidentelor);

o          Utilizarea neregulamentară a drumului public de către pietoni (97 de evenimente rutiere, 14,13% din totalul accidentelor).

SCOP: creşterea gradului de siguranţă a participanţilor la traficul rutier.

OBIECTIVE:

 1. Monitorizarea şi analizarea situaţiei privind accidentele rutiere.
 2. Educaţia rutieră a participanţilor la trafic, în vederea adoptării unui comportament preventiv.

ACTIVITĂŢI:

Obiectivul 1 – Monitorizarea şi analizarea situaţiei privind accidentele rutiere.

 1. Realizarea unor analize privind dinamica accidentelor rutiere, tipologia victimelor, implicaţiile în plan social şi identificarea modalităţilor de intervenţie.
 2. Monitorizarea evenimentelor rutiere în vederea unor intervenţii preventive.

 Obiectivul 2 – Educaţia rutieră a participanţilor la trafic, în vederea adoptării  unui comportament preventiv.

 1. Elaborarea unor afişe și flyere, ce vor fi folosite în acţiunile p preventive adresate participanţilor la trafic.
 2. Întâlniri cu grupuri ţintă (studenţi, elevi, preşcolari, părinţi, cursanţi ai şcolilor de şoferi etc.), pentru informarea acestora cu privire la riscul de victimizare prin accidente rutiere şi la necesitatea respectării normelor legale /adoptării unei conduite preventive.
 3. Acţiuni de informare a populaţiei cu privire la riscul implicării în accidente rutiere, în calitate de pieton, biciclist sau conducător auto (în cadrul activităţilor vor fi distribuite flyere, broşuri etc.).
 4. Organizarea concursurilor naţionale şi locale de educaţie rutieră, în vederea formării unui comportament rutier responsabil, pentru prevenirea accidentelor rutiere în rândul copiilor/adolescenţilor.
 5. Organizarea de activităţi de educaţie rutieră la Centrul de Prevenire a Criminalităţii, în parteneriat cu unităţile de învăţământ şi I.S.J, în cadrul Programului dedicat activităţilor extraşcolare şi extracurriculare intitulat „Şcoala Altfel”.
 6. Intervenții la radio – TV și redactarea unor materiale de presă pentru prezentarea unor studii de caz, a acţiunilor derulate, precum și recomandări pentru populaţie.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: februarie – decembrie 2018.

ZONA DE IMPLEMENTARE: la nivelul judeţului Dâmboviţa.

 

 

 

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.