February 22, 2019
News Ticker

AJOFM Dâmbovița, Raport de Activitate pe anul 2017


 1. OBIECTIVE ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE ANUL 2017

 

Activitatea AJOFM Dambovita, s-a desfăşurat conform Contractului de performanţă managerială pentru anul 2017, semnat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a ROF-ului şi a Fişei Postului.

Activitatea desfăşurată s-a bazat pe practicile managementului bazat pe obiective, având ca priorităţi plasarea AJOFM Dambovita  în primele  locuri într-un clasament al agenţiilor din ţară în ceea ce priveşte îndeplinirea indicatorilor de performanţă.

Conform Contractului de performanţă managerială au fost stabilite următoarele obiective:

 

Obiective generale:

 1. Creşterea gradului de ocupare şi a competenţelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piaţa internă a muncii, prin implementarea măsurilor prevăzute în Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
 2. Furnizarea serviciilor EURES prevăzute în legislația comunitară cu privire la compensarea ofertelor și a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene;
 3. Întărirea capacitații administrative a Serviciului Public de Ocupare în vederea furnizării de servicii și măsuri active de ocupare personalizate, moderne și de calitate;
 4. Creşterea gradului de vizibilitate al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind serviciile și măsurile acordate, precum și rezultatele obținute ca urmare a implementării acestora;
 5. Întărirea colaborării interinstituţionale la nivel naţional şi internaţional;

 

Obiective specifice:

 1. Creşterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în concordanță cu locurile de muncă vacante comunicate de angajatori;
 2. Sporirea șanselor de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile cum sunt tinerii, şomerii de lungă durată, persoanele de etnie roma, persoane cu dizabilităţi, persoane eliberate din detenţie, tinerii cu risc de marginalizare socială;
 3. Implementarea măsurilor de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de muncă pentru șomeri, precum și de combatere a marginalizării sociale;
 4. Prevenirea şomajului de lungă durată prin oferirea unei alternative ocupaţionale într-o perioadă de maxim 4 luni de la data înregistrării pentru tineri și respectiv 6 luni în cazul adulţilor;
 5. Oferirea de oportunităţi de ocupare şi de dezvoltare profesională tinerilor şomeri până în 25 de ani, în primele 4 luni de la înregistrare, prin integrarea în programe de formare profesională, includere în programe de ucenicie la locul de muncă sau de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior şi plasarea pe locuri de muncă vacante;
 6. Promovarea participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială, prin includerea în măsuri active şi asigurarea altor forme de suport specifice;
 7. Stimularea participării la formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
 8. Acordarea de facilități angajatorilor pentru a încadra persoane din rândul şomerilor;
 9. Anticiparea pe termen scurt și mediu a tendințelor de schimbare și a evoluțiilor pieței muncii în baza analizelor periodice, prin corelarea informațiilor de pe piața muncii cu cele deținute în evidențele proprii;
 10. Consolidarea capacității administrative a AJOFM prin creșterea gradului de pregătire a personalului propriu și identificarea nevoii de externalizare a unor servicii, precum și stabilirea unor aranjamente de cooperare formală sau informală cu actori relevanți de pe piața muncii;
 11. Absorbţia fondurilor europene structurale și de investiții în conformitate cu Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în vederea finanțării din surse alternative Bugetul asigurărilor pentru șomaj a măsurilor active de ocupare, inclusiv prin accesarea fondurilor Inițiativei pentru Ocuparea Tinerilor în vederea implementării Garanției pentru Tineret în România;

 

Directii de acțiune in vederea realizării acestor obiectiv:

 • Îmbunătăţirea și modernizarea procedurilor de lucru în vederea stabilirii de criterii minime de calitate pentru serviciile furnizate și standarde de performanță pentru rezultatele activare, plasare și recalificare;
 • Inițierea/aplicarea procedurilor unitare la nivel național de către unitățile din subordine pentru fundamentare a necesarului de formare profesională, a nevoii de măsuri active pentru promovarea ocupării forței de muncă, pentru particularizarea acestora în funcție de specificitatea locală;
 • Asigurarea funcționarii sistemului informatic unic integrat în vederea eficientizării serviciilor oferite și a monitorizării realizării acestor servicii;
 • Facilitarea dezvoltării competențelor profesionale ale personalului AJOFM prin cursuri cu finanțare proprie sau cu finanțare din fonduri europene, inclusiv prin Centru Național de Formare Profesională a Personalului Propriu;
 • Încheierea de parteneriate între AJOFM și actori relevanți de pe piața muncii, respectiv angajatori, agenții private de ocupare, instituții publice la nivel național și local, inclusiv cu inspectoratele școlare teritoriale, furnizori de formare profesională, parteneri sociali etc;
 • Realizarea condițiilor pentru aplicarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană în cadrul POCU 2014-2020;
 • Utilizarea eficientă a resurselor umane, materiale și financiare ale AJOFM.
Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.